Ma az el igekötő lesz a főszereplő. „Eredetileg előre irányulást, távolodást fejezett ki. Ebből fejlődtek ki további jelentései: irányváltoz(tat)ás, a cselekvés megkezdése, tartóssága, lassú lefolyása, befejeződése, megszűnése” – olvasható a Nyelvművelő kéziszótárban. Például: elszalad, elfordít, elindul, elábrándozik, elbabrál valamin, elintéz, elsorvad, ellát valamivel.

Nemegyszer azzal is szembesülünk, hogy a cselekvés vagy folyamat befejezettségét, lezárult voltát jelölő el váltakozik a meg igekötővel. Ezekben az igepárokban az el nagyobb intenzitást, nyomatékosabb befejezést sugallhat. Egyebek között ilyen az elcsúszik és megcsúszik, az elkésik és megkésik, illetve az elreped és megreped párosa.

Vannak viszont olyan esetek, amikor az el és a meg igekötős alakok között erőteljesebb az értelmi különbség. Vegyük példaként az elváltozik valami és megváltozik valami kettőst. Előbbi jelentése az értelmező szótár szerint: „Hirtelen olyan változás megy benne vagy rajta végbe, hogy egészen elüt előbbi formájától, megjelenésétől.” Például: az izgalomtól elváltozik az arca vagy a hangja, de még az idő is elváltozhat egyik pillanatról a másikra. Vörösmarty Mihály Czillei és a Hunyadiak című, ötfelvonásos történelmi drámájában például így jelent meg: „Elváltozott színében, mint a gomba, Melly mérget érlel táplálék helyett.” És mit jelent a megváltozik? „Valamely változás megtörténik, végbemegy valakiben, valamiben, valakin, valamin” – olvasható az Értelmező kéziszótárban. Például: megváltozik az arca, a színe, a természete.

Most pedig visszatérek az el igekötőhöz, amely az ige jelentését sajátos árnyalattal is módosíthatja. Utalhatunk vele például a cselekvés helytelen, káros voltára: pl. elír, elhall, elkezel. Sőt a cselekvés vagy folyamat túlzott vagy kedvezőtlen voltára is célozhatunk vele: pl. elhízik, elsóz, elszemtelenedik. A mai részből nem hagyhatom ki az elnevel, elszokik valamitől, eltanácsolvalakit valahonnan szókapcsolatokat, amelyekben az el igekötő az igének negatív vagy az alapjelentéssel ellentétes értelmére utal. Az elneveti, elsírja magát álvisszaható szerkezetekről sem feledkezhetek meg: ezek a cselekvés hirtelenségéről, váratlan voltáról árulkodnak.